20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

INFORMACJA O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ CZECHÓW ” w Lublinie ogłasza przetarg ofertowy  na ustanowienie aktem notarialnym prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, położonego w Lublinie przy ulicy: 
 - Paderewskiego 4/95, o pow. użytkowej 47,1 m² ( Ip) wraz z udziałem w gruncie.
Cena wywoławcza 195.000,00 złotych.   
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  - wpłacenie wadium w kwocie 2.000 zł., na konto Spółdzielni w PKO BP II O/Lublin  nr 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 .
-złożenie oferty z określeniem ceny nabycia lokalu wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 24.06.2019r. do godz. 13 00  w sekretariacie Spółdzielni - Lublin, ul. Choiny 57 - koperta winna być zaklejona z dopiskiem - oferta na przetarg z określeniem adresu lokalu.
  Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.
 Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od końcowego terminu składania ofert.
Oferent, którego oferta wygra zobowiązany jest wpłacić całą należność w ciągu 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o rozstrzygnięciu przetargu, a następnie w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię przystąpić do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. Koszty aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi nabywca.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW ” w Lublinie zastrzega sobie prawo do odwołania  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Komisji przetargowej przysługuje prawo  swobodnego wyboru oferty.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli oferent, którego oferta wygra uchyli się od zawarcia umowy.
Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego ustanowienia prawa odrębnej własności jeżeli osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a której prawo wygasło zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – podstawa prawna art.11 ust.2a pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. z uwzględnieniem zmian z dnia 20.07.2017r.

WALNE ZGROMADZENIE

W dniach 27.05 – 05.06.2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w częściach.
Na podstawie protokołów zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia przedstawiamy uchwały , objęte porządkiem obrad z sumarycznymi wynikami głosowań.

 

 Materiały dostępne są w zakładce AKTY PRAWNE->Sprawozdania

INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY

Mieszkańcy naszej Spółdzielni na mocy umowy z 1994r. zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czechów”, a operatorem telewizji kablowej UPC Polska spółka z o.o., mają dostarczany sygnał pakietu podstawowego zawierający kanały TVP1, TVP2, TVP Regionalna, TV Polonia, Polsat, TVN, TV4, TV Puls.
 Opłata za dostarczany sygnał podstawowy wynosi 6,16 zł/miesięcznie i stanowi jeden ze składników opłaty za użytkowanie lokalu.
 Obowiązujące unormowania dają możliwość decydowania w sprawie korzystania bądź nie  z pakietu podstawowego.
  Przypominamy, że odłączenie lub podłączenie sygnału TV – pakiet podstawowy następuje na podstawie pisemnych dyspozycji mieszkańców zgłoszonych do Administracji Osiedla lub do Działu Finansowego Spółdzielni.
 Wnioski zgłoszone do 15-tego dnia danego miesiąca realizowane są od następnego miesiąca, zaś po 15-tym od drugiego miesiąca po złożeniu wniosku.
 Mieszkańców posiadających umowę indywidualną TV z UPC informujemy, że w przypadku jej rozwiązania, pakiet podstawowy-TV zostaje włączony automatycznie jeżeli nie zostanie złożona za pośrednictwem Spółdzielni rezygnacja z dostarczania sygnału.
 Dyspozycje dotyczące odłączenia lub podłączenia pakietu podstawowego TV można składać drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w dziale Finansowym Spółdzielni ul. Choiny 57 lub w Administracji Osiedla.
   
 WAŻNE!!!
 W przypadku wystąpienia usterki sieci w zajmowanym lokalu, zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio do Biura Obsługi Klientów.
 Dane dotyczące kontaktu z UPC dostępne w poniższej ulotce.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.
 Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.
 Prawo do skorzystania z dodatku mieszkaniowego jest uzależnione od spełnienia m.in. warunku związanego z wysokością dochodu. Dodatek mieszkaniowy przysługuje uprawnionym osobom, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  nie przekracza kwoty 175% najniższej emerytury, tj. 1.925,00 zł od 01.03.2019r. dla gospodarstwa jednoosobowego i 125% najniższej emerytury, tj. 1.375,00 zł od 01.03.2019r. dla gospodarstwa wieloosobowego.  Najniższa emerytura od 01.03.2019r. wynosi 1100,00 zł.
 Przy ustalaniu wysokości dochodu nie uwzględnia się:
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
-dodatków dla sierot zupełnych,
-jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
      -dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
-pomocy w zakresie dożywiania,
-zasiłków pielęgnacyjnych,
-zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
-jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
-dodatków mieszkaniowych. 
Wyjątkowo dodatek mieszkaniowy może też zostać przyznany osobie, której dochody przekraczają limit, jeśli przekroczenie nie jest wyższe od dodatku, który może zostać przyznany. Dodatek zostanie wówczas zmniejszony o kwotę, o którą dochód przekracza limit.
 Obok kryterium dochodowego warunkiem, który musi być spełniony, aby dodatek został przyznany jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu.
 Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
     -najemcom lokali mieszkalnych,
     -członkom spółdzielni mieszkaniowej, którzy mają spółdzielcze prawo do lokalu,
     -właścicielom mieszkań,
     Dopuszczalne jest też przyznanie dodatku osobie, która zajmuje lokal bez tytułu prawnego, oczekując na przysługujący jej lokal zamienny lub socjalny.
 Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy również od tzw. normatywnej powierzchni mieszkania, czyli  powierzchni, jaka przypada na określoną liczbę członków rodziny i nie może przekroczyć:
     -35m²    – dla 1 osoby
     -40m²    – dla 2 osób
     -45m²    – dla 3 osób
     -55m²    – dla 4 osób
     -65m²    – dla 5 osób
     -70m²    – dla 6 osób
 W razie  zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5m², natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju  powierzchnię normatywną zwiększa się o 15m². 
 Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej. Maksymalne dopuszczalne przekroczenie to 30 proc. Jeśli jednak pokoje i kuchnia nie zajmują więcej niż 60 proc. całej powierzchni użytkowej mieszkania, dopuszczalne jest przekroczenie o 50 proc.
 Podstawą prawną przyznawania dodatków jest ustawa z 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013r poz. 966)
 Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarządcy budynku. Osoba której dodatek przyznano zobowiązana jest do terminowej dopłaty różnicy pomiędzy pełnym czynszem a przyznanym dodatkiem. Decyzja przyznająca dodatek obowiązuje przez pół roku. Po tym czasie należy powtórzyć procedurę ubiegania się o dodatek.
 Ponadto osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych, mogą również ubiegać się o dodatek energetyczny.
 Dodatek energetyczny przyznawany jest osobom spełniającym trzy warunki.
 Osoba musi pobierać dodatek mieszkaniowy, być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii z przedsiębiorstwem energetycznym oraz mieszkać w miejscu dostawy energii.
 Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.
 Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2019r. do 30.04.2020r. wynosi odpowiednio:
          - dla gospodarstwa jednoosobowego –  11,37 zł miesięcznie
          - dla gospodarstwa składającego się z 2- 4 osób –  15,80 zł miesięcznie
          - dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób –  18,96 zł miesięcznie  
  Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy i energetyczny należy udać się do najbliższego Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. W. Żywnego 8, celem pobrania wniosku o przyznanie dodatku wraz z deklaracją  o dochodach.
 Wnioski o dodatek mieszkaniowy można pobrać również w Administracji Osiedla.

ZMIANA REGULAMINU GZM

W dniu 20 maja 2019r. Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”. Zmiana dotyczy między innymi oświadczeń o ilości osób zamieszkałych w lokalu w zakresie zapisów dotyczących kosztów wywozu nieczystości stałych i kosztów zużycia gazu.
 Użytkownik lokalu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu. W przypadku zmiany liczby osób należy w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany złożyć oświadczenie aktualizujące, które będzie podstawą korekty opłat   od następnego miesiąca.
 Koszty wywozu nieczystości stałych przypadające na gospodarstwo domowe, z którego Spółdzielnia nie otrzymała oświadczenia, będą naliczane tak jak dla gospodarstwa domowego liczącego 3 lub więcej osób, natomiast koszty zużycia gazu naliczane będą od 5 osób.
 W przypadku złożenia oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu, według którego nikt w tym lokalu nie zamieszkuje, a następnie w lokalu tym stwierdzono zużycie wody na podstawie wskazań wodomierzy – koszty wywozu nieczystości stałych oraz koszty zużycia gazu będą naliczane według tej samej zasady, co przy braku oświadczenia. 
 Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który jest dostępny w zakładce Akty prawne -> Regulaminy.

Więcej artykułów…

  1. WALNE ZGROMADZENIE
  2. KLAUZULA INFORMACYJNA
  3. ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

 

 
541123
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
123
365
5441
10519
541123

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00