20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

KOMUNIKAT

!!! UWAGA !!!

        Informujemy, że w związku z wystąpieniem

w siedzibie Zarządu SM „Czechów”

potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem SARS-COV-2

bezpośrednia obsługa interesantów pozostaje wstrzymana
do odwołania

Pisma, podania, wnioski  itp. prosimy wrzucać  do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się w przedsionku budynku lub wysyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Korespondencja kierowana do Spółdzielni za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu, oświadczenia o rezygnacji z książeczek opłat czynszowych, wnioski o zmianę adresu do korespondencji, itp.  przekazywane w formie skanu (w formacie PDF) lub zdjęcia – wymagają opatrzenia dokumentu własnoręcznym podpisem.

W przypadku braku możliwości przekazania dokumentu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, prosimy o zamieszczanie dokumentów w skrzynce wrzutowej w siedzibie Zarządu Spółdzielni lub w siedzibie poszczególnych Administracji Osiedla.  

        Uprzejmie prosimy, aby w celu uzyskania niezbędnych informacji korzystać               z innych dostępnych rozwiązań np. kontakt telefoniczny, poczta mailowa.

 

Lublin, dn. 20 października 2020 r.                        Zarząd SM „Czechów”

KOMUNIKAT

  

Z uwagi na wciąż utrzymującą się dużą liczbę zachorowań na COVID-19 w naszym regionie – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie zwraca się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Spółdzielni.
W sytuacjach, kiedy nie jest konieczna Państwa osobista wizyta, prosimy o załatwianie wszelkich spraw z zakresu działalności Spółdzielni w formie elektronicznej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez umieszczenie korespondencji w skrzynce wrzutowej znajdującej się przy wejściu do siedziby biura Zarządu lub Administracji Osiedla.
Numery telefonów i adresy e-mail dostępne są na stronie www.sm-czechow.lublin.pl w zakładce KONTAKT oraz w książeczkach opłat czynszowych.

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA TERMINU                                               WALNEGO ZGROMADZENIA W 2020 ROKU

Mając na uwadze ogłoszony w kraju stan epidemii, wywołany wirusem SARS-CoV-2
oraz w oparciu o art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych… / Dz.U. 2020.568/, który to przepis w okresie stanu epidemii zawiesza stosowanie art. 39 §1 ustawy z dnia 16 września 1982r - Prawo spółdzielcze
/ t.j. Dz.U. 2020.275/ oraz stosowanie art. 8³ ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych / t.j. Dz.U. 2018.845/, a w konsekwencji zawiesza także obowiązek wynikający z § 23 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie
ZARZĄD SM „CZECHÓW” INFORMUJE
O PRZESUNIĘCIU TERMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

USTAWOWY TERMIN NA ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ CZECHÓW” W LUBLINIE, WYZNACZONY
DO DNIA 30 CZERWCA 2020 R. ULEGA PRZEDŁUŻENIU O SZEŚĆ TYGODNI, LICZONYCH OD DNIA ODWOŁANIA STANU EPIDEMII.

O nowym terminie Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków Spółdzielni odrębnym pismem, obwieszczeniami na klatkach schodowych i w Siedzibach Administracji
oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 

 

 

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

  Co do zasady dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Z uwagi na obecną sytuację wprowadzony został szczególny tryb ubiegania się o dopłatę do czynszu.
  Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  Zgodnie z nowym zapisem dodatek mieszkaniowy będzie przyznawany z mocą wsteczną.
Poniżej przedstawiamy pełny zapis artykułu dodanego do ustawy:

Art. 15zzzib.
  1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną.
  2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
  3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
  4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
  5. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.
  6. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.
  7. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna."

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” z siedzibą w Lublinie jako zarządca Pani/Pana lokalu oraz administrator Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” z siedzibą w Lublinie (20-816) przy ul. Choiny 57, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni;
 2. Inspektorem ochrony danych jest wyznaczony pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”. Kontakt z Inspektorem ochrony danych:

a)      osobisty – w siedzibie Zarządu SM „Czechów” w Lublinie, ul. Choiny 57,

b)      pisemny – na adres siedziby Zarządu SM „Czechów” w Lublinie, ul. Choiny 57,

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a)      za zgodą na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,

b)      w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

c)      w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy                             o spółdzielniach mieszkaniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

d)     w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

 1. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą:

a)      innym podmiotom, które na zlecenie Spółdzielni realizują zadania statutowe Spółdzielni,

b)      innym podmiotom, gdy przepis powszechnie obowiązującego prawa, zezwala na przekazanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielni lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W/w prawa mogą dotyczyć tych danych, które zostaną uznane za zbędne do właściwego wykonywania przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czechów” jej zadań statutowych.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Spółdzielnię narusza przepisy RODO;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem statutowym i ustawowym; brak ich przekazania może spowodować niemożność realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających  z powszechnych przepisów oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni.

 

Więcej artykułów…

 1. PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI Z OTRZYMYWANIA KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH
 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY
 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO
 5. ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Dane kontaktowe

SEKRETARIAT ZARZĄDU - ul. Choiny 57

tel. 081-742-05-25 fax. 081-742-04-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZYNSZÓW:

tel. 081-742-90-80, tel. 081-742-91-45, tel. 081-742-91-46,

tel. 081-742-01-00, tel. 081-742-91-44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

tel. 081 742-94-51, tel. 081-742-94-52, tel. 081-742-08-22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. St. Moniuszki

tel. 81 741-45-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. H. Wieniawskiego

tel. 81 741-37-79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Lipińskiego

tel. 81 741-85-65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. Fr. Chopina

tel. 81 741-54-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Szymanowskiego

tel. 81 741-22-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. I.J. Paderewskiego

tel. 81 741-22-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. M. Karłowicza

tel. 81 741-55-26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Ciepłownicze

993

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

Infolinia UPC

813 813 813

 

 
718228
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
50
579
50
8919
718228

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00