20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

KOMUNIKAT

  

Z uwagi na wciąż utrzymującą się dużą liczbę zachorowań na COVID-19 w naszym regionie – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie zwraca się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Spółdzielni.
W sytuacjach, kiedy nie jest konieczna Państwa osobista wizyta, prosimy o załatwianie wszelkich spraw z zakresu działalności Spółdzielni w formie elektronicznej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez umieszczenie korespondencji w skrzynce wrzutowej znajdującej się przy wejściu do siedziby biura Zarządu lub Administracji Osiedla.
Numery telefonów i adresy e-mail dostępne są na stronie www.sm-czechow.lublin.pl w zakładce KONTAKT oraz w książeczkach opłat czynszowych.

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA TERMINU                                               WALNEGO ZGROMADZENIA W 2020 ROKU

Mając na uwadze ogłoszony w kraju stan epidemii, wywołany wirusem SARS-CoV-2
oraz w oparciu o art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych… / Dz.U. 2020.568/, który to przepis w okresie stanu epidemii zawiesza stosowanie art. 39 §1 ustawy z dnia 16 września 1982r - Prawo spółdzielcze
/ t.j. Dz.U. 2020.275/ oraz stosowanie art. 8³ ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych / t.j. Dz.U. 2018.845/, a w konsekwencji zawiesza także obowiązek wynikający z § 23 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie
ZARZĄD SM „CZECHÓW” INFORMUJE
O PRZESUNIĘCIU TERMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

USTAWOWY TERMIN NA ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ CZECHÓW” W LUBLINIE, WYZNACZONY
DO DNIA 30 CZERWCA 2020 R. ULEGA PRZEDŁUŻENIU O SZEŚĆ TYGODNI, LICZONYCH OD DNIA ODWOŁANIA STANU EPIDEMII.

O nowym terminie Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków Spółdzielni odrębnym pismem, obwieszczeniami na klatkach schodowych i w Siedzibach Administracji
oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 

 

 

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

  Co do zasady dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Z uwagi na obecną sytuację wprowadzony został szczególny tryb ubiegania się o dopłatę do czynszu.
  Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  Zgodnie z nowym zapisem dodatek mieszkaniowy będzie przyznawany z mocą wsteczną.
Poniżej przedstawiamy pełny zapis artykułu dodanego do ustawy:

Art. 15zzzib.
  1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną.
  2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
  3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
  4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
  5. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.
  6. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.
  7. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna."

 

KOMUNIKAT

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie organizacji obsługi interesantów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”  w Lublinie w okresie stanu epidemii

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie  informuje, że z dniem 01 czerwca 2020 r. zostaje wznowiona bezpośrednia obsługa interesantów w  biurach Zarządu Spółdzielni oraz Administracjach Osiedli – z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

 

W trakcie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,  w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi z jednoczesnym zachowaniem dystansu minimum 2 metrów pomiędzy interesantami.

 

Godziny pracy Spółdzielni:

 • poniedziałek                    700 - 1700
 • wtorek – czwartek           700 - 1500
 • piątek                             700 - 1300

 

Przypominamy, że w stanie epidemii najbezpieczniejszą drogą załatwiania wszelkich spraw z zakresu działalności Spółdzielni pozostaje forma telefoniczna, elektroniczna (w treści wiadomości należy podać kod lokalu, adres oraz dane osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu), za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez umieszczenie korespondencji w skrzynce wrzutowej znajdującej się przy wejściu do siedziby Zarządu Spółdzielni oraz Administracji Osiedla.

Numery telefonów i adresy e-mail oraz pozostałe dane kontaktowe dostępne są na stronie www.sm-czechow.lublin.pl w zakładce KONTAKT oraz w książeczkach opłat czynszowych.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa maseczką ochronną w przypadku osobistej wizyty w biurze Zarządu lub Administracji Osiedla.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” z siedzibą w Lublinie jako zarządca Pani/Pana lokalu oraz administrator Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” z siedzibą w Lublinie (20-816) przy ul. Choiny 57, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni;
 2. Inspektorem ochrony danych jest wyznaczony pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”. Kontakt z Inspektorem ochrony danych:

a)      osobisty – w siedzibie Zarządu SM „Czechów” w Lublinie, ul. Choiny 57,

b)      pisemny – na adres siedziby Zarządu SM „Czechów” w Lublinie, ul. Choiny 57,

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a)      za zgodą na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,

b)      w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

c)      w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy                             o spółdzielniach mieszkaniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

d)     w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

 1. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą:

a)      innym podmiotom, które na zlecenie Spółdzielni realizują zadania statutowe Spółdzielni,

b)      innym podmiotom, gdy przepis powszechnie obowiązującego prawa, zezwala na przekazanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielni lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W/w prawa mogą dotyczyć tych danych, które zostaną uznane za zbędne do właściwego wykonywania przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czechów” jej zadań statutowych.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Spółdzielnię narusza przepisy RODO;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem statutowym i ustawowym; brak ich przekazania może spowodować niemożność realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających  z powszechnych przepisów oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni.

 

Więcej artykułów…

 1. PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI Z OTRZYMYWANIA KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH
 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY
 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO
 5. ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Dane kontaktowe

SEKRETARIAT ZARZĄDU - ul. Choiny 57

tel. 081-742-05-25 fax. 081-742-04-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZYNSZÓW:

tel. 081-742-90-80, tel. 081-742-91-45, tel. 081-742-91-46,

tel. 081-742-01-00, tel. 081-742-91-44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

tel. 081 742-94-51, tel. 081-742-94-52, tel. 081-742-08-22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. St. Moniuszki

tel. 81 741-45-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. H. Wieniawskiego

tel. 81 741-37-79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Lipińskiego

tel. 81 741-85-65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. Fr. Chopina

tel. 81 741-54-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Szymanowskiego

tel. 81 741-22-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. I.J. Paderewskiego

tel. 81 741-22-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. M. Karłowicza

tel. 81 741-55-26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

Infolinia UPC

813 813 813

 

 
697440
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
15
1170
8353
8546
697440

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00